Stacks Image 3192
"If all the ineffective ideas for solving the energy crisis were laid end to end, they would reach to the moon and back." (David MacKay)
Stacks Image 3214
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
Wij adviseren bij de keuze voor verschillende vormen van duurzame energie of besparingsvormen, rekenen business cases door (en stellen deze op) en hebben kennis er ervaring op het gebied van regelgeving en subsidies. We assisteren bij het aantrekken van vermogen (zowel eigen als vreemd vermogen). We adviseren ten aanzien van duurzaamheid, maken lange-termijn projecties en kunnen benchmarking ten opzichte van andere projecten uitvoeren.
Duurzame energie projecten
Stacks Image 199
Wij hebben uitgebreide ervaring met nagenoeg alle vormen van schone energie, met projectervaring op het gebied van Wind (Onshore & Offshore), zon-PV (zowel kleinschalig als grootschalig), geothermie, vele vormen van bio-based energie (o.a. biogas/groengas, bio-WKK’s, bio-fuel, pyrolyse etc.), WKK’s, warmtenetwerken etc. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Wij kunnen u helpen bij het maken van haalbaarheidsstudies, financiele haalbaarheid in kaart brengen, (SDE) subsidie aanvragen, project structurering en uiteraard project financiering.

Ook zijn wij regelmatig betrokken bij herfinanciering vraagstukken voor bestaande projecten en/of ombouw naar nieuwe structuren.

Wij kunnen de linking pin vormen tussen technisch, strategisch en financieel management van het project.

Onze opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, industriële partijen, (lokale) overheden, agrarisch ondernemers en financiers.

Onze opdrachten variëren van haalbaarheidsstudies (is op deze lokatie wind / zon etc. energie mogelijk? Hoeveel van onze energie behoefte kunnen wij hier duurzaam opwekken en wat is de beste mogelijkheid) via het opstellen van gedetailleerde financiele businesscases tot totale projectbegeleiding en project financiering.

Ook op het gebied van transport hebben wij de nodige ervaring, o.a. met elektrische vervoer, bio-fuels en rijden op gas (o.a. gebruik van CNG, LNG en de duurzame variant daarvan Bio-CNG en Liquified Bio-Methane (LBM).
Gebiedsontwikkeling
Stacks Image 191
Regelmatig worden we gevraagd te adviseren bij gebiedsontwikkeling. Vaak is er in grootschalige gebiedsontwikkeling de ambitie om ook duurzame energie opwek in te voegen.

Wij adviseren over de mogelijkheden die zich in een gebied voordoen, het energetisch potentieel en de financiele haalbaarheid. We kiezen daarvoor altijd voor een aanpak met beide voeten stevig op de grond. Geen dromerige vergezichten, maar concreet wat is haalbaar en wat kunnen we daadwerkelijk bereiken. Natuurlijk altijd met een oog gericht op de toekomst, maar ook pragmatisch en haalbaar.

We kijken daarbij nadrukkelijk naar het werkelijk potentieel en niet naar de laatste mode-gril. Op basis van een houtskoolschets kunnen we snel de mogelijkheden weergeven en eerst de mogelijke haalbaarheid toetsen voordat meer gedetailleerde uitwerkingen worden gemaakt. Dat geeft een kosten-effectieve aanpak.

Wij zijn neutraal als het om technologie keuze gaat, we kijken koud naar de feiten en laten ons niet leiden door sentiment. Uiteraard gaan we voor maximale verduurzaming, maar we sluiten niet de ogen voor de soms noodzakelijke toepassing van fossiele energievormen.

Alternatieve brandstoffen voor transport
Stacks Image 1851
Transport vormt een belangrijke uitdaging als het om een transitie weg van fossiele brandstoffen gaat. Energie inhoud en de beschikbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarnaast is de markt voor transportbrandstoffen sterk fiscaal gedreven, met name in het wegtransport, maar, in iets mindere mate, ook die voor transport over water en door de lucht.

Andere vormen van transportbrandstof hangen altijd samen met technologie keuzes in het voer/vaar/vliegtuig en met infrastructuur.

Wij kunnen u wegwijs maken in dit complexe landschap en concrete berekeningen maken, zowel milieu technische als financieel. Wij hebben o.a. ervaring met elektrische vervoer, bio-fuels en rijden / varen op gas (o.a. gebruik van CNG, LNG en de duurzame variant daarvan Bio-CNG en Liquified Bio-Methane (LBM).
Energie transport (energie netwerken) en opslag
Stacks Image 183
Wij zijn thuis in het transport en de opslag van energie. Meer decentrale energie leidt tot benodigde aanpassingen aan het electriciteitsnetwerk, gasnetwerk en de bredere toepassing van warmtenetwerken. De opkomst van smart-grids en introductie van slimme meters zal in de toekomst steeds meer van belang worden. Met de toename van meer decentrale energie en niet-continue voorzieningen (zon en wind) in het netwerk zal er ook meer behoefte komen aan de opslag van energie. Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar, van de inzet van (bio) WKK’s tot grote pump-storage faciliteiten en van warmte buffers tot seizoensopslag van warmte in WKO’s.

Energie netwerken zijn een gereguleerde markt in Nederland. Wij hebben kennis van en ervaring met de regulering, zowel regionaal als nationaal en voor de verschillende modaliteiten. Wij weten wat (on)mogelijk is.

Gerelateerd hieraan is de energiebelasting en de ‘opslag duurzame energie’ (wat een extra heffing is, en niets met fysieke opslag te maken heeft). Ook hier hebben we gedetailleerde kennis en ervaring. Ook met (relatief) nieuwe concepten zoals de postcode roos.
Energie besparing en Clean Tech
Stacks Image 1960
Ook met de schoonste vorm van energie, het voorkomen van energieverbruik, hebben wij ruime ervaring. Er zijn vele technische oplossingen voorhanden om het energieverbruik te verminderen zonder daarbij aan functionaliteit in te boeten. Vaak zijn deze besparingsmaatregelen vanuit een economisch perspectief erg interessant, maar niet eenvoudig toe te passen. Te denken valt ondermeer aan allerlei isolatievormen, hergebruik van warmte (en warmte cascadering), toepassing van warmtepompen, warmte-koude opslag (WKO), koelen met (overschotten) aan warmte en veel industrie specifieke oplossingen. Ondermeer in de tuinbouw, gebouwde omgeving en in industriële processen.
Strategie in Energie en CO2 offset
Stacks Image 1971
Wij hebben een goed overzicht van het energielandschap, met name in Nederland, maar ook wat betreft de internationale invloeden die van invloed zijn op het energie landschap.

Regelmatig worden wij gevraagd om onze kennis van dit landschap en de strategische consequenties dit heeft voor partijen actief in dit landschap, opwekkers, handelaren, afnemers, (lokale) overheden e.d.

Ook in compensatie trajecten en certificaten handel zijn we goed thuis. We zijn in detail op de hoogte van het EU-ETS maar ook van de regelingen en de markt met betrekking tot garanties van oorsprong, groengas certificaten en vrijwillige offsets.

Ook adviseren we regelmatig over gecombineerde opwek (WKK) en zaken als de verwachtte spark-spread en de (on)balans op de elektra markt.
En wat we niet doen
Alhoewel goed thuis in de technische mogelijkheden, zijn wij geen ingenieursbureau en ontwerpen dan ook geen technische installaties. Wel zijn wij vaak de brug tussen technology providers, financiers en exploitanten.