Stacks Image 2927
"In the middle of difficulty lies opportunity" (Albert Einstein)
Stacks Image 2949
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
De transitie naar een duurzame toekomst biedt volop kansen maar is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen helpen, of het nu gaat om het opzetten van een solide business case voor een nieuw duurzaam energie project of het inbedden van het MVO beleid in de bedrijfsstrategie. Wij zijn thuis in alle vormen van duurzame energie (zoals Wind, Zon-PV, Zon-Thermal, Geothermie, biomassa, biogas etc), maar hebben ook uitgebreide ervaring met strategische vraagstukken. We identificeren nieuwe kansen die ontstaan door verduurzaming, schatten markten en ontwikkelingen op een eerlijke en down-to-earth manier in en ontwikkelen een praktisch aanvalsplan.
(Sustainable) Strategy
Stacks Image 3433
Hoe om te gaan met transformatie? Hoe in te spelen op nieuwe kansen? Vele sectoren worden geconfronteerd met grote veranderingen als gevolg van de transitie naar een duurzamere economie. o.a. in de energie sector, de food-agri sector, de bouw en mobiliteit staan grote veranderingen op til. Wij helpen organisaties om in deze snel veranderende wereld de juiste koers te varen.

We maken scenario-analyses, brengen nieuwe technologische ontwikkelingen in kaart, berekenen effecten van regelgeving en overheidsmaatregelen. We brengen snel veranderde speelvelden in kaart, identificeren nieuwe marktkansen en maken of evalueren financiele business-cases.

Voorbeelden van ons werk zijn ondermeer het in kaart brengen van de VS markt voor nieuwe duurzame woningen, maken van een scenario analyse voor de uitrol van elektrisch rijden in Europa of een vergelijking van verschillende bio-brandstoffen op milieu prestaties. Maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ESCO model voor woningverduurzaming, in kaart brengen van consumenten verwachtingen ten aanzien van duurzaam voedsel of adaptatie van smart-farming technologie in de landbouw.

Zie een selectie van onze referenties of neem contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen met het optimaal inspelen op de kansen die de transformatie naar een duurzame economie biedt.
Cleantech & Renewable Energy
Stacks Image 3444
Schone energie. We moeten wel. Maar schone energie komt er niet vanzelf. Het vergt grote investeringen en de inzet van heel veel nieuwe technologie. Technologie die continue verandert en zich ontwikkelt en vaak nog lang niet volwassen is.

Renewable Energy en Cleantech vergt vaak aanzienlijke kapitaal investeringen, waarbij de businesscase vaak nog afhankelijk is van subsidies. Talloze afwegingen moet gemaakt worden zowel in de keuze voor een bepaalde vorm van duurzame energie als in de project organisatie.

Wij beschikken over de kennis en ervaring om de juiste technologie keuzes te maken en de business case te onderbouwen, verzorgen (SDE) aanvraag, maken projecten 'bankable' en helpen bij het aantrekken van (project) financiering. Maar we doen ook projectbegeleiding en project management, verzorgen aanbesteding en zorgen voor turn-key oplevering.

Onze opdrachten op dit terrein strekken van het maken van een duurzaam energie-plan voor een van de Greenports, waarbij nagenoeg alle duurzame energie opties werden geëvalueerd, tot financiering van een geothermie bron. Voor een gemeente brachten we de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente in kaart, terwijl een andere gemeente ondersteunde bij een programma om zonnepanelen te stimuleren.

We hebben ervaring met nagenoeg alle vormen van duurzame energie, van (offshore) wind tot zon-pv en van geothermie tot groen gas vergisting, van pyrolyse tot zon-thermische en van getijde-energie tot bio-wkk’s. Daarnaast ook van vele besparings-technologien, warmte cascadering, energie transport ec, etc.
CSR strategy & (GRI 4.0) reporting
Stacks Image 3526
Van bedrijven wordt meer en meer verwacht dat zij een actief MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid voeren en op adequate wijze rapporteren over de impact die zij hebben op de wereld om hun heen. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die een wel overwogen MVO beleid voeren, niet alleen voor alle stakeholders meer waarde creëren maar ook meer financiele waarde creëren voor hun aandeelhouders. Een goed MVO beleid helpt risico’s in kaart brengen, de beste medewerkers aan te trekken en meer opdrachten te scoren.

Wij helpen partijen bij het ontwikkelen van een MVO beleid, waar we alle aspecten in kaart brengen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Dit doen we met feitelijk onderbouwde informatie en met een goed opgezette stakeholder engagement. We helpen organisatie in gesprek te raken met overheden, branch organisatie en non-gouvermentele organisaties (NGO’s). We helpen bij het zetten van prioriteiten en doelen en het meten en monitoren van voortgang naar die doelen.

We ondersteunen organisaties bij verslaggeving volgens de internationale GRI 4.0 richtlijnen en data-collectie. Implementeren van GRI 4.0 verslaggeving kan complex en tijdrovend zijn, maar met onze praktische en pragmatische aanpak weten we een en ander snel op de rit te krijgen.

Voor een internationaal opererend voedingsconcern implementeerde wij een monitoringssysteem om broeikasgasemissies door de keten heen op te zetten. Voor diverse ondernemingen verzorgen wij materialiteits-analyses noodzakelijk voor GRI 4.0, selecteerde relevante KPI’s en implementeerde wij verslaglegging en monitoring. Diverse organisaties in verschillende sectoren ondersteunde wij bij het ontwikkelen van een MVO strategie.

Zie onze referenties of neem contact om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen
(infrastrucutre) project financing & Corporate Finance
Stacks Image 3537
Duurzame energie projecten vergen vaak forse investeringen. Vaak worden deze als zelfstandig project gefinancierd, met zogenaamde non-recourse financiering. Financiering, met name van grotere projecten, vergt vaak uitgebreide financiele modellering en structurering om van de grond te krijgen. Zeker als het aandeel eigen vermogen beperkt en er meerdere partijen betrokken zijn. Dit vergt uitgebreide financiele kennis en een diep inzicht in opbrengsten, kosten en risico’s. Met onze financiele achtergrond en uitgebreide ervaring zijn wij als geen ander in staat om te assisteren bij het het modelleren en structuren van de businesscase, project financiering case en deze financiering ook daadwerkelijk aan te trekken.

Maar niet alleen voor infrastructurele projecten is vaak geld nodig. We zien ook veel ondernemers met uitstekende ideeën voor het ontwikkelen van duurzame business initiatieven en/of we hebben zelf aan deze initiatieven bijgedragen. Maar vervolgens moet er geld op tafel komen om de plannen ook daadwerkelijk te financieren. Uiteraard een compleet andere vorm van financiering dan project-finance, maar ook hier kunnen wij assisteren om een heldere financiele businesscase te ontwikkelen en gedetailleerd inzicht te krijgen in de financieringsbehoefte. Vervolgens kunnen we ondersteunen om dit geld ook daadwerkelijk aan te trekken, zij het als bancaire financiering, venture capital, private equity, partnership, crowd funding of op welke andere manier dan ook.

Tot slot zijn wij actief bij het ontwikkelen van (varianten op) ESCO (Energy Savings Company) structuren: Structurering en modellering van structuren waarbij investeerders kunnen investeren in energiebesparende maatregelen in ruil voor een deel van de gerealiseerde energiebesparingen.
Opleiding en Trainingen
Stacks Image 374
We brengen onze kennis graag over. We verzorgen 'in-house' trainingen op het gebied van duurzame energie.

Deze trainingen zijn gericht op beleidsmakers, ondernemers, financiers en andere betrokkenen. Partijen die interessante kansen zien op het gebied van duurzame energie en/of geconfronteerd worden met de snelle opkomst van (decentrale) duurzame energie.

In de trainingen behandelen we de technieken op hoofdlijnen, gaan in op belangrijke duurzaamheidsaspecten, geven een overzicht van de typische totstandkoming van dergelijke projecten en betrokken partijen. Ook besteden we aandacht aan de financiële onderbouwing en financiële structureringsmogelijkheden van dit soort projecten.

De trainingen worden op maat aangeboden en kunnen een overzicht geven van de gehele sector of juist inzoomen op een bepaalde technologie. De trainingen nemen in de regel 1 tot 3 dagen in beslag.
Functionele expertise
Stacks Image 387
We hebben ruime ervaring op het gebied van Finance, Analytics, Strategy en media, communicatie en interactie.

Onze focus is op de transitie naar de duurzame economie, die, naar onze stellige overtuiging zoveel kansen zal bieden. Wij helpen onze klanten deze duurzame toekomst te realiseren met behulp van onze kennis en ervaring op deze functionele gebieden.

Onze kracht daarin is een analytische aanpak en een goede kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing. Wij zijn van mening dat een verandering gepaard moet gaan met een gedegen analyse, een goede (financiële) onderbouwing en een heldere communicatie strategie, zowel intern als extern.

Geen groene luchtfietserij maar gewoon, met beide benen stevig op de grond hulp en ondersteuning.
Andere thema's / sectoren dan Sustainabillity, Cleantech & Renewable Energy
Wij hebben een duidelijke focus op de duurzaamheid gerelateerde thema's. Een belangrijk deel van onze ervaring ligt ook op deze terreinen, maar daarnaast hebben we over de jaren ervaring opgedaan in een groot aantal sectoren. Af en toe werken we dan ook op andere thema's dan duurzaamheid. Met name onze grote ervaring op het gebied van communicatie en onze diepgaande financiële modelleringskennis worden dan veel gevraagd.