Stacks Image 3107
"Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing, it was here first." (Mark Twain)
Stacks Image 3129
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
Vele markten zijn sterk in beweging als gevolg van de verschuiving naar een meer duurzame operatie. De energie markt staat op zijn kop nu duidelijk wordt dat de energie transitie doorzet en de vervuiling gepaard gaande met fossiele brandstof maatschappelijk niet langer acceptabel is. Om een planeet met meer dan 9 miljard welvarende mensen te voeden is het van belang om goed om te gaan met onze landbouwgronden temeer daar de noodzaak om natuurlijke ecosystemen te beschermen en ook hier emissies te beperken steeds belangrijker worden. De snelle opkomst van ICT technologie in de landbouw versterkt die trend alleen maar. Maar ook in het transport zien we dat de drie nullen (nul emissie, nul ongelukken (lees: zelf rijdend vervoer) en nul eigendom) zal leiden tot grote verschuivingen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Tel daarbij op de grote verschuivingen in het financieel systeem als gevolg van de krediet crisis en de diepgewortelde wens van vele in de maatschappij om op een eerlijker manier zaken te doen en het wordt duidelijk dat we ons in een grote transitie bevinden, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor het businessmodel van vele ondernemingen.

Met onze strategische en financiële achtergrond en resultaatgerichte aanpak zoeken we naar gezonde sustainable business cases. We brengen risico's in kaart, kijken naar de concurrentie en bovenal zoeken we naar kansen. Inzetten op duurzaamheid betekent automatisch innoveren en nieuwe markten aanboren. Wij ondersteunen dit proces, zowel procesmatig als inhoudelijk.
Scenario analyse en markt ontwikkeling
Stacks Image 199
Welke impact gaat de introductie van nieuwe technologie en de trend naar duurzaamheid hebben op mijn business? Hoe zal regelgeving worden aangepast in verschillende landen, welk deel-segment zal harder groeien, wat denkt de consument? En de volgende afnemer in de keten? Welke kosten effecten zijn er?

Er zijn tal van vragen in een transitie. Wij maken gedegen markt analyse onderbouwd met feiten en schetsen mogelijke toekomst scenario’s en quantificeren deze ook.

Hoe zal de veehouderij zich ontwikkelen gegeven de afschaffing van de melk-quota en het fosfaat plafond? En welke invloed heeft de publieke opinie over dierenwelzijn?

Hoe snel zal de opkomst van de elektrische auto verlopen en welke andere alternatieve brandstoffen zijn er en wat zijn de voor-en nadelen daarvan? En hoe is de fiscale behandeling in verschillende landen? En blijft deze zo?

Wat kunnen de effecten van Parijs 2015 (klimaatconferentie) zijn op de CO2 emissie prijs? En zal het een versnelling geven aan het gebruik van duurzame energie? Hoe zal het de positie van de Europese energie intensieve industrie beïnvloeden?

Tal van vragen waarop wij met behulp van scenario analyse een gedegen inzicht in kunnen verschaffen en u en uw team kunnen helpen adequaat te reageren of pro-actief actie te nemen.
Risk management & Operations
Stacks Image 183
De druk van de publieke opinie neemt steeds verder toe. NGO's voeren een actief beleid om bedrijven te beoordelen op hun maatschappelijke beleid. Maar ook de wetgever grijpt meer en meer in.

Vaak zien we dat de druk op duurzaamheid zich door de keten beweegt. De grote multinationals met hun herkenbare merknamen staan in de spotlight van NGO's, pers en publiek. Maar om te verduurzamen zijn hun keten partners onontbeerlijk. De druk op te verduurzamen beweegt zich dan ook door de keten heen.

Stijgende energiekosten, broeikasgas emissie heffingen en schaarste van grondstoffen nemen toe, waardoor er ook een sterke incentive ontstaat om op een meer duurzame manier met deze grondstoffen om te gaan.

Wij kunnen assisteren bij het in kaart brengen van de risico', kostenbesparingen kwantificeren en helpen bij operationele implementatie van maatregelen
Nieuwe markten en producten
Stacks Image 191
Een duidelijke visie op een nieuwe vorm van ondernemen en verankering hiervan in processen is goed, maar de echte kansen liggen in het aanboren van nieuwe markten, innovatie en een nieuwe filosofie op ondernemen.

Door op een andere manier te kijken, komen ook nieuwe mogelijkheden in beeld. Producten en diensten kunnen gedifferentieerd worden, nieuwe producten en diensten komen in beeld en hele business modellen kunnen op hun kop worden gezet.

De succesverhalen zijn talrijk, van de Tesla tot Wholefoods, van Triodos tot Unilever, van 'Puur en Eerlijk' tot Toyota.

Wij kunnen helpen de creativiteit in uw eigen organisatie naar boven te brengen en zetten mensen aan tot buiten de doos denken.

Maar we ondersteunen deze strategie verandering ook met gedegen analyse en dito financiële onderbouwing.
Waarom wij anders zijn
Hoge kwaliteit, met beide voeten op de grond, een eerlijke vergoeding, diepgaande kennis, de expert aan tafel die je nodig hebt, praktisch en eigen. Neem contact op en ervaar het zelf.