Stacks Image 3107
“If you tell the truth, you don’t have to remember anything“ (Mark Twain)
Stacks Image 3129
Green April is sinds 2015 een gecertificeerde B Corporation. B Corps zijn een nieuw soort bedrijf die de kracht van ondernemen gebruiken om maatschappelijke en milieu problemen op te lossen.

Er zijn momenteel ruim 1,200 Certified B Corps over de gehele wereld. Green April is na een uitgebreid certificatie proces door de non-profit B Lab gecertificeerd als B Corp. We zijn er trots op om tot deze wereldwijde gemeenschap van vooruitlopende bedrijven te behoren.
Van bedrijven wordt meer en meer verwacht dat zij een actief MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid voeren en hier op adequate wijze rapporteren. Wij helpen bij het ontwikkelen van een MVO beleid en ondersteunen organisaties bij verslaggeving volgens de internationale GRI 4.0 richtlijnen.

Wij hebben een brede kennis en overzicht van duurzaamheidsbeleid en beschikken over de tools om het duurzaamheidsbeleid te verankeren in de organisatie, helder te communiceren naar de buitenwereld en inhoudelijk in te vullen. Wij houden ervan om ‘fact-based’ te werken en zijn handig met cijfers. GRI 4.0 dwingt steeds meer naar een kwantitatieve onderbouwing en monitoring van het ingezette duurzaamheidsbeleid. Met onze kennis van GRI 4.0, onze ervaring op het gebied van reguliere financiele verslaglegging (m.n. IFRS), strategische insteek en analytische aanpak zijn wij bij uitstek de partij om u te assisteren bij implementatie van GRI 4.0. En dat praktisch en pragmatisch zonder te verzanden in ellenlange processen, tientallen KPI’s en eindeloze discussies met accountants.
MVO / Duurzaamheidsbeleid
Stacks Image 199
Een duidelijke en transparant MVO / Duurzaamheidsbeleid vormt de basis voor een 'sustainable strategy' gericht op marktkansen. Voor sommige organisaties zal het hier (voorlopig) bij blijven.

Te vaak is het MVO beleid een bijzaak en is er slecht over nagedacht. Een goed beleid hoeft niet perse heel uitgebreid te zijn, maar het moet wel logisch en helder zijn. Het moet aansluiten bij de doelen en ambitieniveau van de organisatie. Welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Hoe wordt er over gecommuniceerd? Welke instrumenten worden ingezet, waarom en wat mag dat kosten? En wordt het beleid effectief ondersteund door MVO partnerships?

Wij kunnen u helpen op al deze fronten of op onderdelen. Steeds met praktisch en toepasbare adviezen en oplossingen.

Graag vertellen wij u hier meer over in een persoonlijk gesprek.
Stakeholder engagement
Stacks Image 183
Steeds meer ondernemingen realiseren zich dat er meer stakeholders zijn dan alleen de aandeelhouders. Wij denken dat aandacht voor de belangen van alle stakeholders uiteindelijk ook leidt tot duurzame waardecreatie voor de aandeelhouders.

De meeste organisaties zijn in voortdurend gesprek met hun aandeelhouders, werknemers, directe leveranciers en directe klanten. Uiteraard belangrijke stakeholders, maar niet alleen zijn er meer stakeholders ook kunt u zich afvragen of u met alle stakeholders daadwerkelijk ‘in gesprek’ bent. Kent u werkelijk hun achterliggende belangen en zorgen?

Leveranciers hogerop in de keten en eindgebruikers verder omlaag in de keten zijn vaak helemaal geen gesprekspartij. Net als non-gouvernementele (NGO) organisaties, (lokale / nationale / Europese) overheden en of omwonende.

Een goede relatie en dialoog met stakeholders helpt organisaties een betere grip te krijgen op hun omgeving, inzicht te krijgen in nieuwe marktkansen en bedreigingen en risico’s tijdig af te wenden.

Wij kunnen helpen om het, voor u relevante, stakeholder landschap in kaar te brengen en om op een constructieve manier een dialoog te starten met voor u relevante doelgroepen.
GRI 4.0
Stacks Image 191
Steeds meer ondernemingen zijn, met ons, van mening dat het niet kan blijven bij een MVO beleid maar dat er ook verantwoording moet worden afgelegd.

De wereldwijde standaard voor verslaglegging zijn de GRI (Global Reporting Initiative) 4.0 richtlijnen. Deze helpen organisaties om op een heldere en transparante wijze inzicht te geven in niet-financiele data.

Implementatie van GRI 4.0 en het verkrijgen van ‘assurance’ (lees: accountantscontrole) wordt vaak door ondernemingen ervaren als een hele opgaaf. Dit terwijl de buitenwereld met het resultaat lang niet altijd even tevreden is.

Toch is juist de GRI 4.0 richtlijn zodanig geschreven dat er focus kan worden aangebracht op een beperkt aantal aspecten die materieel zijn voor de onderneming om over te rapporteren. Een MVO verslag dat de GRI 4.0 richtlijnen volgt is mogelijk voor vele soorten van organisaties, van MKB tot AEX fonds en van profit tot non-profit organisatie.

Helaas beschouwen accountants de GRI 4.0 richtlijnen nog te vaak als een ‘feestje’. Een feestje van fees wel te verstaan. Met een veel te opgetuigd proces, te veel KPI’s en zondere heldere blik op het doel: een transparante en heldere verslaglegging.

Wij zijn van mening dat met een goede materialiteits-analyse en de selectie van een beperkt aantal goed gekozen KPI’s een transparant inzicht in maatschappelijke en milieu impact van de organisatie kan worden verschaft.

Dit betekent ook het leveren van heldere kwantitatieve data over de belangrijkste aspecten, iets want helaas toch nog vaak ontbreekt in MVO verslagen.

Wij helpen organisaties bij het succesvol implementeren van de GRI 4.0 richtlijnen en de verslaggeving volgens deze richtlijnen, het opstellen en verzamelen van data. Dit alles op een praktische, pragmatische en kosteneffectieve wijze. Graag vertellen wij u, geheel vrijblijvend, meer over GRI 4.0 en onze dienstverlening op dit vlak.
Waarom wij anders zijn
Hoge kwaliteit, met beide voeten op de grond, een eerlijke vergoeding, diepgaande kennis, de expert aan tafel die je nodig hebt, praktisch en eigen. Neem contact op en ervaar het zelf.